Kaip greitai bėga laikas...

„Kaip greitai bėga laikas...“

 „Laikas bėga, bėga laikas“, - repavo septintokai savo organizuojamoje mokslo metų baigimo šventėje, vykusioje birželio 3 dieną. 6-8 kl. ir III gimn. klasių mokinių ataskaitos apie nuveiktus darbus parodė, kad išmokta, nuveikta tikrai labai daug. Gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės padėkos už labai gerą mokymąsi, lankomumą, sportinius ir meninius pasiekimus dar kartą visus pradžiugino, kad mūsų gimnazijoje tikrai didelis būrys šaunių mokinių, besimokančių ir dirbančių ne tik dėl savęs, bet ir dėl to, kad mūsų gimnazija garsėtų. O scenos gilumoje kabantis laikrodis, simbolizuojantis devynis mokymosi mėnesius, nuotaikingos dainos, atliekamos ansamblio „Jaunystė“ (vadovė Vaida Baltrušaitienė) bei septintokų, šventės organizatorių, nuotaikingas šokis, humoristiniai vaizdeliai visiems teikė gerų emocijų ir priminė, kad po darbų visi turi teisę pailsėti. 

 Džiaugiamės, kad tą dieną į mūsų šventę atėjo ir gausus būrys mūsų kraštiečio poeto Algirdo Verbos artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie iš visos Lietuvos suvažiavo į Nemakščius paminėti poeto 75-ąsias gimimo metines. Galėjome pasiklausyti minčių apie poetą, apie jo atminimui išleistą knygą bei pasiklausyti skambių eilių. 

 Už gražią šventę dėkojame 7 klasių vadovėms Redai Mėlinienei ir Elenai Vaitkuvienei, muzikos mokytojai Vaidai Baltrušaitienei, dailės mokytojai Irenai Kliknienei, technologijų mokytojui Vytautui Andriuškai, choreografijos mokytojai Inetai Skurvydaitei, informacinių technologijų mokytojai Genovaitei Jankauskaitei. 

 Prisidėdami prie gimnazijos direktorės Irenos Jankevičienės linkėjimų ir mes linkime visiems gražios, sveikos, saugios vasaros.

 Gintarė Navickaitė, 7a klasės mokinė

Tėvynės labui!

Tėvynės labui!

 Mylėti Tėvynę — nereiškia tik būti dėkingam už suteiktą prieglobstį, už auginimą, duotą išsilavinimą ir visą gėrį. Tikrajai savo šaliai reikalinga pagarba. Pagarba valstybei — prezidentui ir šalies institucijoms, šeimai, ir nebūtinai savo. Ko gero, vienas labiausiai meilę įrodančių dalykų savo gimtajam kraštui yra darbas ir pasiaukojimas dėl jo, o jaunųjų šaulių patriotiškos širdys pašauktos būtent tam.

 Birželio 2 dieną Nemakščių jaunieji šauliai buvo įpareigoti atsikelti anksčiau ir susitvarkyti uniformą, nusiblizginti batus bei įsitikinti, kad iš po beretės nėra kokio ne savo vietoje bestyrančio plauko. Ne, jie ruošėsi ne kokiam paradui, tačiau iškilmingai jaunojo šaulio priesaikos davimo ceremonijai. Jau anksti ryte gimnaziją pasiekė Ariogalos šaulių 13-osios kuopos vadas Andrius Bautronis kartu su dar trimis jaunaisiais šauliais iš savo kuopos, kurie padėjo surengti ceremoniją. 17 jaunųjų šaulių, stebint pilnai salei žmonių, pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas. Kai pasižadėjimas jau buvo duotas, kiekvienas šaulys priklaupė prie LR vėliavos ir ją pabučiavo. O pri(si)mindamas, dėl ko tai daro, ištarė: „Tėvynės labui“. Ko gero, svarbiausia buvo tai, kad šauliai prisiekė ne tik žmonėms padėti, bet tai, kad jie pasižadėjo sau siekti būti geresniais žmonėmis ir tobulėti fiziškai, dvasiškai bei protiškai. A. Bautronis savo palinkėjime dabar jau tikrais šauliais tapusiems jaunuoliams priminė, kad ne uniforma puošia šaulį, tačiau šaulys puošia ją. Ir uniformą puoselėti ir pateisinti galime gražiais darbais Tėvynei, jos žmonėms, kilniomis mintimis ir kalba, kuri neša tik tiesą. Šauliai atsisveikino iki pasimatymo pratybose ir stovyklose. 

 Dėkojame Andriui Bautroniui už surengtą gražią ceremoniją bei tautiškumo skiepijimą jauniesiems šauliams. Tikimės, kad kiekvienas šaulys, davęs priesaiką, rimtai pažvelgs į savo pareigą.

 Gabrielė Paniulaitytė, jaunoji šaulė

Dainos Berteškių kaimo bendruomenei

Dainos Berteškių kaimo bendruomenei

Š. m. birželio 2 d. pakviesti Raseinių r. Berteškių kaimo bendruomenės  ansamblis "Jaunystė" ir mūsų vadovė Vaida Baltrušaitienė su koncertine programa vykome į kultūros namų organizuojamą renginį, skirtą vaikų gynimo dienai paminėti. Buvome šiltai sutikti ir turėjome puikią galimybę pakoncertuoti erdviuose kultūros namuose savo bendraamžiams.

 Esame dėkingi Raseinių r. Nemakščių kultūros darbuotojai Linai Andrulienei už suteiktą galimybę dalyvauti tokiame šiltame renginyje.  

Ansamblio „Jaunystė" narė Neringa Lušaitė

Papildoma informacija